За периода 29.04.2022г. – 12.05.2022 г. за oбласт Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 229 лица срещу 179 лица за периода 22.04-28.04.2022 г. Това показват данните на РЗИ - Варна.

През изтеклите две седмици са починали 4 лица. В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна през отчетния период са извършени 264 бр. имунизации срещу COVID-19.

Издадени са общо 270 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица и хоспитализирани. Няма наложени административни санкции

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.