Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Варна, и 22-годишния Александър Дронзин, с което той се призна за виновен, че държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.
Страните приеха за безспорно установено, че на 10.03.2022 г. във Варна в него били намерени общо 34,98 грама марихуана на обща стойност 209,88 лева. На същия ден той разпространил част от наркотика на 19-годишен младеж.
Подсъдимият заяви, че е съгласен с условията на внесеното за одобрение от съда споразумение, подписал го е доброволно и не желае разглеждане на делото по общия ред.
Престъплението е извършено в изпитателния срок на предишно осъждане.
Варненският окръжен съд прецени, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.
За извършеното престъпление Александър Дронзин прие да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 9 месеца, изпълнението на което да започне при първоначален общ режим, както и 2 500 лева глоба.
Подсъдимият следва да плати и направените по делото разноски в размер на 628,09 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР-Варна в 7-дневен срок.
Постановеният съдебен акт е окончателен, съобщиха от отдел "Връзки с обществеността" на институцията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.