„В годината на Covid-19 Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ изпраща една успешна 2020 г.“. Това съобщи Росица Попова - изпълнителен директор на сдружението, по време на днешното отчетно-изборно събрание на МИГ-а. Организацията с нестопанска цел работи по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, като включва представители на двете общини, на бизнеса и неправителствения сектор. От изнесените данни става ясно, че общо подадени в МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ проектни предложения са 43 на обща стойност от над 8 млн. лв. Най-много проекти са подадени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а през 2020 г. бяха сключени 2 договора, по други 3 текат процедурите по изпълнение.
Сдружението работи с най-много проекти, подадени в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). „Тук имаме 3 проектни предложения, както и 1 сключен договор за годината“, допълва Росица Попова. Общото изпълнение на стратегията в тази оперативна програма за изминалата година е над 67%.
Работи се и по проекти, свързани с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).
„За съжаление, има голямо забавяне по проектите от страна на Държавен фонд „Земеделие“. Някои от тях се бавят с години“, обобщи председателят на УС на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ Валентин Димитров. Но се оказва, че най-ефективни и най- гъвкави в работата си са експертите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.