Наложена е съдебна глоба в размер на 2 000 лева за неизпълнение на разпореждане на съда да бъде внесена сума за назначаване на особен представител на училище „Христо Ботев“ с. Николаевка, общ. Суворово.

Глобата е наложена лично на директора Павлина Иванова. Това става ясно от публичния регистър на Окръжен съд Варна.

Окръжния съд е констатирал, че определеното възнаграждение за защитник пред съда на училището не е внесена, въпреки редовното уведомяване на училищното ръководство. Съдът е поискал внасянето на тази сума, тъй като директорката Иванова е поискала да оттегли жалба от училището по дело срещу самата нея.

Директорката след връщането й на длъжност се явява едновременно и представляващ ОУ „Христо Ботев“ и ответник по делото, то съдът е намерил, че невнасянето на депозита за назначаване на особен представител представлява злоупотреба с права и неизпълнение на разпореждане на съда, поради което се задейства процедура по закон.

Съдът е дал възможност Павлина Иванова да даде обяснение във връзка с извършеното нарушение, а именно защо не е изпълнено разпореждането на съда за внасяне на 300 лева като депозит за назначаване на особен представител, като й е указал, че при недаване на обяснение ще й бъде наложена глоба и, че за всяко следващо неизпълнение на разпореждане на съда може да и́ бъде налагана глоба.

Делото е образувано по въззивна жалба от Основно училище „Христо Ботев“ – село Николаевка, област Варненска и касае претенция на училището бившата му директорка Иванова да заплати сумата от 8 089,97 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в извършени плащания без основание в периода 19.05.2016 г. - 26.05.2016 г.

Делото е започнато след като Павлина Иванова е дисциплинарно уволнена. Сега тя е възстановена отново като директор и в качеството си на представител на училището на 11.06.2021 г. поисква да оттегли жалбата, която училището е депозирало преди тя да бъде възстановена на директорския си пост.

Общо взето съдебния спор е следния – Павлина Иванова била директор на училището до дисциплинарното си уволнение до 23.06.2016 г. В периода 27.12.2015 г. до 23.06.2016 г. ответницата била постоянно в отпуск или болничен.

През май 2016 г. Иванова посетила счетоводителя на училището Соня Михова Милева с молба последната да подпише платежни нареждания, с които да разреши от името на училището плащания от бюджета по програма „Еразъм“.

Счетоводителят отказал поради липса на основание за плащанията. Впоследствие в периода 19.05.2016 г. - 26.05.2016 г. ответницата представила в клон на обслужващата банка платежни нареждания, носещи фалшив подпис на счетоводителя, с които наредила без основание следните суми на обща стойност 8089,97 лв.

От тях:

на Нона Йотова – 2254,54 лв. за командировки

на Златина Стоянова – 2254,54 лв. за командировки

на Нона И. Йотова – 170,01 лв. за граждански договор

по своя сметка директорката Павлина Иванова е наредила – 1870,16 лв. с вписано основание граждански договор

на Любка Коларова - с вписано основание "Ф. 101/19.05.2016 г. проект WIN-WIN"

Всички тези 8 бр. платежни нареждания, установяват експертизи, са съставени с цел да бъдат използвани неистински официални документи. Досъдебното производство, образувано от Прокуратурата за неистински официални документи, с полагане на фалшив подпис от името на счетоводителя Соня Милева, е спряно тъй като извършителят не е бил разкрит.

Преди това пък, още едни десетина хиляди лева, изпратени от чуждестранните образователни партньори по проекта, изпратени за проекта, чиято цел е обучение на учениците от с. Николаевка е бил разпределен, от които Вещото лице е посочило, че сметка по проект „WIN WIN“ са разплатени на 27.03.2015 г. на самата директорка Иванова 2058,69 лв. на П.И. с вписано основание "Командировка проект Германия пр-т WIN- WIN партньорство" и на 16.10.2015 г. 211,50 лв. с вписано основание "Командировъчни съгласно отчет за командировка по проект WIN".

Спорът всъщност най – просто може да се обясни с отговора на следните въпроси:

-Дали учениците, които към него момент около 95% са от ромския етнос, са имали възможност с тези субсидирани средства да получат знания? Имало ли е деца включени в проекта и екскурзиите от тази 95% преобладаваща група? Или децата са били подбрани „за екскурзията“?

-Или тези два транша от по около десетина хиляди лева, всеки, са използвани за екскурзия на майки с деца, маскирано като обучение „по проект“? Тези деца посетили Германия и Полша от училището в Николаевка ли са? А „майките“ и другите командировани с какви училищни дейности и кои реални деца от училището в Николаевка правиха сок от бъз? Имало ли е въобще основана фирма от реални ученици за „сок от бъз“?

-Или сока от бъз, учениците от училището в Николаевка и добронамерените проекти на германските партньори са само средство за усвояване на около 19 000лв.?

Оказва се, че по делото е свидетелствала начален учител в ОУ „Христо Ботев“ до август 2016 г. Тя е участвала в проекта WIN WIN. Свидетелства, че ѝ било позволено да води заниманията на учениците преди заминаването им на обмен в Полша (каквото и да значи че й е позволено?, или е назначена или не е, това да не е секта да й позволяват?). В последствие е пътувала с тях като техен ръководител, а синът ѝ е бил сред учениците в проекта. Това е Нона Йотова- получила над 2400лв. по сметка с 2 нареждания с фалшиви подписи, работила до 2016г. в училището като начален учител, а по настоящем вписана в сайта на училището в с. Николаевка като технически секретар.

Спора между училището и настоящия директор Иванова ще бъде решен в съда, ако съда разгледа делото разбира се и няма оттегляне на претенцията.

Суворово Новини ще следи развитието на спора по неосъществения до край, но осребрен в нечии банкови сметки, проект в Николаевка, за да уведоми читателите си. Както следим скандалния случай с СУ „Никола Вапцаров“ Суворово, при който безпрецедентно ученици и техните родители бяха обхождани от бивш директор, бивш служител на училището и общински съветник, за да местят учениците в Белослав. Още днес очаквайте подробности с развитието на този скандален случай.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.