2 946 443 лева дължими данъци и осигурителни вноски заплатиха физически лица и фирми, регистрирани в НАП Варна, чрез виртуален ПОС терминал от началото на данъчната кампания, без да заплатят такси. Освен че са безплатни, другото предимство на картовите преводи чрез т. нар. „виртуален ПОС терминал“ на НАП е, че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи.

Услугата на приходната агенция е достъпна през портала за електронни услуги на НАП и изисква притежаването на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), както и на някоя от следните банкови карти - Mastercard, Maestro, Visa, Doscover, Diners club или Bcard, издадена от българска или чуждестранна банка.

От НАП Варна съобщават, че когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение и отнема повече време.

Помощ при деклариране, както и повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, варненци може да получат на телефона за данъчна информация 0700 18 700 на цената на един разговор, според тарифния план на абоната.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.