Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 41-годишния Демир Кирилов, който се призна за виновен, че в условията на продължаващо престъпление от август 2010 г. до февруари 2014 г. получил и държал повече от два пъти имущество – 84 пъти, за които знаел, че са придобити чрез престъпление.

Паричната сума от 68 542,69 евро, с левова равностойност 134 057,84 лева била получена чрез международните системи за експресни парични плащания Western Union и „Кеш експрес сервиз“.

Демир Кирилов е роден във Варна, с основно образование, неженен. През 2018 г. е осъден от Районен съд – Варна с влязло в сила споразумение, че в условията на продължавано престъпление от август 2010 г. до февруари 2014 г. , при условията на опасен рецидив, набирал и транспортирал лица, които превеждал през граница в различни европейски градове, с цел да бъдат използвани за развратни действия.

Пред съда днес Демир заяви, че е съгласен с постигнатото споразумение, подписал го е доброволно и е наясно, че то представлява влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

След като разгледа внесеното споразумение, Варненският окръжен съд прецени, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Демир Кирилов прие да търпи наказание 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 10 000 лева. Той следва да заплати в ползва на Държавата равностойността на предмета на престъплението – сумата от 134 057, 84 лева.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.