183 свободни места за прием в детските градини са обявени за трето класиране. За яслените групи към градините свободните места са 28, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна.

До 02.07.2021 г. родителите могат да подават заявления или да правят редакция на вече подадени заявления. Резултатите от новото класиране ще бъдат обявени на 5-ти юли, а записването ще приключи на 9-ти юли.

След този срок, при наличие на свободни места за всички възрасти, те ще бъдат обявявани в електронния регистър.

За тези места ще се кандидатства на място в съответната детска градина, а класирането на децата ще се извършва по входящ номер.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.