От днес фермерите могат да кандидатстват за близо 16 млн. лв, с които да преодолеят икономическите загуби от острите заразни заболявания по животните, разпространени у нас през последните години.

Парите са от Програмата за селските райони парите са от програмата за селските райони са предназначени за инвестиции за възстановяване при природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофални събития. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по животните, подмярката сега е насочена към сектор „Животновъдство“.

По този начин ще се даде шанс на свиневъдни, птицевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици от чумата и птичия грип. За безвъзмездната помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, собственици на ферми като максималният размер на подпомагането за един проект е близо два милиона лева и няма изискване за минимален размер.

С тези пари фермерите могат да си купят нови животни на мястото на унищожените заради огнищата на зараза.

Ако фермерите не могат сами да напишат проектите си, Службата за съвети в земеделието ще им помогне безплатно, а крайният срок за подаване на проекти е 20 октомври, съобщи БНР.

Снимка: БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.