Изложбена зала Ателие на Художествения музей „Георги Велчев“ представя сборната изложба „Море“, съобщиха от Градската художествена галерия „Борис Георгиев“.

За събитието уредникът Боян Боев е поканил 16 изявени варненски художници, които с готовност са работили по вечната тема за морето. Това са Албена Коева, Александър Кръстев, Боян Боев, Васил Василев, Веселин Начев, Георги Йорданов, Георги Кръстев, Деан Даракчиев, Иван Минчев, Мария Зафиркова, Милко Божков, Сашо Анастасов, Светла Косева, Стефан Кулев, Христо Христов, Цветан Кръстев.

Откриването е на 18 август от 18.00 ч. Изложбата „Море“ ще бъде експонирана до 12 септември, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.