16 екипа, от които 8 от район „Приморски“, 6 от район „Одесос“ и два от дирекциите „Екология и опазване на околната среда“ и „Управление на сигурността и контрол по обществения ред“ към Община Варна, съвместно с „Общинска полиция“ извършват проверки за нерегламентираното изхвърляне на отпадъците.

Служителите на община Варна са съставили 12 констативни протокола, 11 предписания и 3 акта по Закона за управление на отпадъците. Актовете са издадени на юридически лица и касаят изхвърляне на опаковки (кашони и биоразградими отпадъци) на нерегламентирани места.

По данни на район „Приморски“ вчера са обходени всички микрорайони на територията на „Приморски”, селищното образувание „Траката”, курортните комплекси „Чайка”, „Св. св. Константин и Елена”, както и Виница.

По време на проверките не са констатирани нарушения от физически и юридически лица, но са направени разяснения и изготвени и връчени 3 предписания. За констатирани нарушения по клаузи от договора на сметопочистващата фирма са съставени протоколи и наложени санкции в размер на 5000 лева, съобщават от районната администрация.

По данни на район „Одесос“, проверки са направени в целия район, но вчера не са констатирани нарушения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.