Двадесет и осмото заседание на Варненския общински съвет ще започне в 9:00 часа в зала „Пленарна". В дневния ред са включени 13 точки, една от които е приемането на изцяло нова Наредба за обществения ред.

Местният парламент ще обсъди и промени в транспортната схема на общината. Предвижда се разкриване на нова автобусна линия – №30, която да обслужва пътуващите от селищните образувания Телевизионна кула и Добрева чешма.

Удостояването на граждани с почетни звания и отличия на община Варна също фигурира в дневния ред.

Съветниците ще гласуват и предложението Денят на Варна – 15 август, да бъде празничен и неприсъствен по случай празника на града.

Предстои да бъдат определени също кандидатите за съдебните заседатели при Варненския окръжен съд за мандат 2023 – 2026 г.

Заседанието ще може да се проследи и онлайн през YouTube канала на Общински съвет – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.