За последната седмица в РЗИ – Варна са регистрирани 35 случая от ухапване от кърлежи. Няма регистриран случай на Лаймска борелиоза и на Марсилска треска. От там съобщават, че са регистрирали 15 случая на чревни инфекции, 21 с остри респираторни заболявания и 148 лица от Варна и областта, както са с лабораторно доказани положителни проби за COVID- 19 . През имунизационния кабинет през последните 7 дни са преминали 24 лица - имунизирани са 16.

През това време са разкрити 13 плувни басейни във Варненска област.

Служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени 10 проверки в аптеки и в лечебни заведения.

Не са установени нарушения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.