Радиото остава най-достъпната масмедия, достигаща до най-много хора, независимо от тяхното образование, социално-икономически статус, пол и възраст.

На 13 февруари 1946 г. „гласът“ на Обединените нации за първи път прозвучава в ефира на радиото на ООН. По инициатива на ЮНЕСКО от 2011 г. на тази дата се отбелязва Световният ден на радиото.

През 2019 г. инициативата преминава под мотото „Диалог, толерантност и мир“.

Националният статистически институт отбелязва Световния ден на радиото с актуална статистическа информация за радиоефира в България, съобща НСИ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.