25-то издание на Националното състезание между клубовете на знаещите в България „Какво? Къде? Кога?“ ще се проведе днес,  2-ри юли 2022 г. (събота), от 16:00 ч., в Юнашкия салон, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ при община Варна.

Участие ще вземат 12 отбора /по 4 състезатели/ от София, Русе, Силистра, Добрич, Бургас и Варна.

Надпреварата ще протече в съответствие с официалните правила на Националната асоциация на клубовете на знаещите в България. Победителите в инициативата ще получат сертификат за участие и много предметни награди.

Проявата създава условия за повишаване на коефициента на интелигентност на младите хора, допринася за пълноценното осмисляне на свободното време и формира умения за селективно търсене на информация.

Събитието се организира и провежда от Националната асоциация на клубовете на знаещите в България с финансовата подкрепа на Община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.