114 свободни места са обявени за трето класиране за целодневен прием в самостоятелните детски ясли във Варна. В тази връзка електронната система за прием ще бъде отворена за регистрации на нови заявления в периода от 21 юни до 26 юни, включително. На 27 юни системата се затваря, а класирането ще бъде обявено на 28 юни до 17:00 ч. Срокът за потвърждаване на приетите деца е от 1 до 5 юли.

Припомняме, че водещ критерий за приема е постоянният или настоящ адрес на детето. При отваряне на системата се актуализира база данни „Население“ с адреса на детето към дата 28.05.2024 г. За направена промяна на адресната регистрация след този период, родителят има възможност да посети детската ясла, в която е кандидатствал по първо желание. Там чрез Удостоверение за променен адрес, директорът на детската ясла извършва редакцията. При промяна на адрес няма критерий за уседналост.

Регистрационният номер на заявлението няма значение при класирането. Децата се приемат в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа и децата се подреждат във възходящ ред по случайно число.

деца се приемат в детските ясли след 1 септември съгласно график изготвен от директора на детското заведение. При наличие на свободни места в детските ясли се обявяват допълнителни класирания.

Повече информация може да бъде открита на адрес: https://newkg.uslugi.io/

Свободните места са:

ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 10 места;

ДЯ №2 „Моряче“ –11 места;

ДЯ №3 „Зайо Байо“ – 1 места;

ДЯ №4 „Приказен свят“ – 2 места;

ДЯ №5 „Чуден свят“ – 3 места;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 24 места;

ДЯ №7 „Роза“ – 3 места;

ДЯ №8 „Щурче“ – 10 места;

ДЯ №9 „Детелина“ –30 места;

ДЯ №11 „Иглика“ –8 места;

ДЯ №13 „Русалка“ –10 места;

ДЯ №14 „Звънче“ –2 места.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.