Единадесет юристи прие Окръжен съд – Варна, които ще преминат задължителния си стаж. На официална церемония, спазвайки правилата за безопасност те подписаха актове си по встъпване, като заместник- председателят на съда и ръководител на Наказателно отделение, съдия Иваничка Славкова лично им си посрещна в съда.

Болшинството от новопостъпилите стажанти споделиха, че са се насочили към гражданско право.

„Във времето на стажа имаше възможност да се запознаете с основните дейности и функции от дейността на органите на съдебната власт. Съветът ми е да се възползвате максимално и да вземете каквото можете от когото можете. Използвайте времето, за да се запознаете с нашата работа“ посъветва младите юристи съдия Славкова.

Съдебните кандидати имат 6 месеца, в които ще натрупат преки впечатления и практически опит от дейността на съд, прокуратура, следствие, адвокатура и нотариуси. Стажът им се състои от 2 етапа – 2 месеца - общ и 4 месеца - специализиран стаж.

От началото на годината до момента в Окръжен съд – Варна са встъпили общо 38 стажант-юристи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.