106 лица са заразени с COVID- 19 през изтеклата седмица (28.05.2021 г. – 03.06.2021 г.) във Варна и областта. За предходната броят им е бил 56. Това показват данните на РЗИ - Варна.  

В имунизационния кабинет през отчетния период са извършени 785 имунизации, като от тях 6 са за жълта треска и 779 - срещу COVID-19. Извършени са 106 бр. епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 16 лица с други инфекциозни заболявания.

Издадени са общо 342 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни и дехоспитализирани след проведено болнично лечение. Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.