Община Варна осигури за 1000 души допълнителна патронажна грижа с цел ограничаване на разпространението на коронавируса, съобщават от дирекция „Социални дейности“.

От месец юни до края на 2020 г. потребителите са потърсили и получили подкрепа за закупуване със собствени средства и доставяне по домовете на храна, продукти от първа необходимост, лекарства, както и за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със собствени средства.

Услугата се реализира в резултат на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна– Компонент 3“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщава "Live.Varna.bg".

Целта му е подпомагане на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Дейностите по проекта продължават и през тази година до края на месец април.

От тях могат да се възползват възрастните хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хората с увреждания и техните семейства, лицата поставени под карантина от здравните власти и членовете на техните семейства, както и самотните родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Услугите се предоставят ежедневно през работните дни от седмицата.

Желаещите могат да се обръщат за съдействие към диспечерите по проекта на следните телефони:

За район „Младост“ – тел. 0886300740

За район „Приморски“ и кметство „Каменар“ - тел. 0886300833

За район „Одесос“ - тел. 0886300679

За район „Владислав Варненчик“, кметство „Тополи“ и кметство „Казашко“ - тел. 0886300865

За район „Аспарухово“, Кметство „Константиново“ и Кметство „Звездица“ - тел. 0886300904

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.