Областният управител обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за ‭„‬Обезпечаване с водноспасителна дейност през‭ ‬2024 г.‭ ‬на‭ ‬неохраняеми морски плажове на територията на област Варна,‭ ‬които са‭ ‬изключителна държавна собственост.

Това са:

На територията на‭ ‬Община Варна:

1.‭ „‬Буните‭ ‬2-изток‭“‬,‭

2.‭ „‬Буните‭ ‬2-запад‭“‬,‭

3.‭ „‬Фичоза‭“‬,‭

На територията на‭ ‬Община Аврен:

1.‭ ‬„Романтика‭“‬,‭

2.‭ „‬Камчия‭ – ‬север‭ ‬1‭“‬,‭

3.‭ „‬Камчия‭ – ‬север‭ ‬2‭“‬,‭

4.‭ „‬Камчия‭ – ‬север‭ ‬3‭“ ‬,‭

На територията на‭ ‬Община Долни Чифлик:

1.‭ „‬Шкорпиловци–север‭“‬,

2.‭ „‬Шкорпиловци–юг‭“‬,‭

На територията на‭ ‬Община Бяла‭ ‬:

Бяла‭ – ‬Карадере‭“‬.

Срокът за подаване на оферти е‭ ‬29‭ ‬май.

Ще бъдат разкрити‭ ‬10‭ ‬стационарни спасителни поста с минимум двама спасители на всеки пост с работно време от‭ ‬08.00‭ ‬до‭ ‬18,00‭ ‬часа всеки ден в рамките на три месеца от подписването на договора,‭ ‬но не по-късо от‭ ‬15‭ ‬септември.‭ ‬Спасителните постове се разкриват при спазване изискванията на Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване,‭ ‬като се обозначава със съответните предупредителни и забранителни знаци зоната на спасяване и района на действие.

Пресслужбата на Областна администрация припомня,‭ ‬че всяка година Министърът на туризма със своя нарочна заповед определя кои плажове по българското крайбрежие са неохраняеми‭ ‬/без водно спасяване/.‭ ‬През м.‭ ‬април‭ ‬2024‭ ‬година Министърът актуализира списъците на неохраняемите морски плажове,‭ ‬като за област Варна те са‭ ‬28‭ ‬на брой,‭ ‬а плажът Карадере в община Бяла е определен като морски плаж за природосъобразен туризъм.

Областният управител има отговорността‭ ‬да‭ ‬осигури водното спасяване на тези плажове за срок от три месеца.‭ ‬В тази връзка беше изискана и получена от БЧК актуална справка за стойността на‭ ‬1‭ ‬спасителен пост за водно спасяване за срок от‭ ‬3‭ ‬месеца,‭ ‬която възлиза на‭ ‬27‭ ‬хиляди лева.‭ ‬Критерий за морските плажове,‭ ‬за които се обявява обществена поръчка е посещаемостта им от предходния сезон.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.