Фондът за справедлив преход на ЕС е във фокуса на предстоящите пленарни заседания на европарламента през тази седмица. Той е основен инструмент за подкрепа на регионите в техния неутрален по отношение на климата преход до 2050 година. Предвидени са 17.5 млрд. евро за подпомагане на страните-членки за преход към зелена икономика и ограничаване на употребата на въглища.

България е на 5-то място от всички страни в евросъюза по дял на усвояване на средствата с 1.3 млрд. евро. Това каза на брифинг вчера, евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков.

"В момента, страната ни е зависима от производството на електроенергия, която идва от въглищните региони. Това е една от причините трите плана, които са разработени в рамките на Фонда за справедлив преход, да обхващат районите на Перник, Стара Загора и Кюстендил. Чрез средствата, които ще бъдат отпуснати се цели намаляването на вредните емисии и преминаването към екологични чисти производства на електроенергия, както и преквалификацията на работници. Това е крачка напред към постигането на по-чиста околна среда", поясни Новаков.

Евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова каза, че освен Стара Загора, Перник и Кюстендил се обсъжда включването в плана за инвестиции и районите Варна и Сливен. Тя акцентира върху необходимостта от справедливо разпределение на средствата.

"Успяхме да постигнем компромис в преговорите по този пакет за да могат средствата да се използват и за инвестиции в мощности, които използват природен газ", каза Пенкова.

Според Андрей Новаков, преходът с използването на природния газ е необходим, тъй като 50% от електричеството се генерира от въглища и е технически невъзможно в рамките на няколко месеца да се затворят всички централи и да се премине на възобновяемите източници на енергия. Средствата по Фонда за плавен преход са предназначени както за държавните, така и за частните предприятия, каза още евродепутата.


Цветелина Пенкова допълни, че важно да се изгради стратегия за преквалификация на работниците. Според нея, бизнесът в България е доста подготвен за този преход.

Пенкова не се нае с прогноза кога водородът ще се превърне в основен енергиен източник.

"Водородът все още представлява много малка част от енергийния микс в Европа. 90% от производството е все още базирано на изкопаеми горива. Технологията на водорода продължава да се разработва и проучва. Не виждам как той може да се превърне в основен енергиен източник в следващите поне 7 години", коментира Цветелина Пенкова.

Гласуването на законодателството за създаването на Фонда за плавен преход ще се състои на днешното пленарно заседание на европейския парламент, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.